ALGEMENE VOORWAARDEN 0175/02MA©


ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In het kader van deze verzekering wordt verstaan onder:
Verzekeringnemer : degene op wiens naam het verzekeringscertificaat is gesteld;
Apparatuur : in het verzekeringscertificaat vermelde computerapparatuur met daarbij behorende gespecificeerde randapparatuur, mits en voorzover begrepen in de in het verzekeringscertificaat genoemde aanschafprijs;
Actua : Actua Assurantiën B.V. te Rotterdam, in haar hoedanigheid als assurantietussenpersoon;
Assuradeuren : Actua Assuradeuren B.V. te Rotterdam, in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van Actua Schadeverzekering N.V.;
DLF : dealer, leverancier of fabrikant die de apparatuur heeft geleverd en als zodanig in het certificaat is genoemd.

ARTIKEL 2. OMVANG VAN DE VERZEKERING
De verzekering vergoedt, tot ten hoogste de in het verzekeringscertificaat genoemde aanschafprijs:

Onder de Silver dekking:
a. de schade die aan de apparatuur ontstaat als gevolg van brand, explosie, vallen, stoten, vocht of enig ander van buitenkomend onheil, echter met uitzondering van verlies, diefstal of vermissing dan wel andere oorzaken waarbij de apparatuur resp. de restanten daarvan niet meer kunnen worden overlegd aan assuradeuren;

Onder de Gold dekking:
b. de schade zoals omschreven onder de Silver dekking alsmede verklaarbaar verlies, diefstal of vermissing;

Onder de Platinum dekking:
c. de schade zoals omschreven onder de Gold dekking;
d. de schade die aan de apparatuur ontstaat als gevolg van een ontwerp-, constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout gemaakt door de fabrikant van de apparatuur. Deze dekking geldt uitsluitend voor apparatuur welke ten tijde van het aangaan van de verzekering nieuw is aangeschaft en gaat eerst in aansluitend op resp. na afloop van de door de fabrikant, importeur of leverancier verleende garantie die geacht wordt minimaal 12 maanden van kracht te zijn. Deze
verzekering geschiedt met nadrukkelijke terzijdestelling van het bepaalde in artikel 951 NBW.

ARTIKEL 3. UITSLUITINGEN
Van de verzekering is/zijn uitgesloten schade aan of verlies van de apparatuur:
a. veroorzaakt door slijtage, corrosie en enig ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale gebruik van de apparatuur;
b. bestaande uit de kosten van schoonmaken, normaal onderhoud en afstellen;
c. veroorzaakt door bewerking, reparatie en reiniging;
d. veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproeving of ander gebruik dan waarvoor de apparatuur bestemd is;
e. als gevolg van handelen of nalaten in strijd met de bij de apparatuur behorende gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften;
f. tijdens het in huur of in pand geven of in bruikleen afstaan van de apparatuur buiten eigen bedrijf of inwonende gezinsleden;
g. die voor verzekeringnemer, de houder of de gebruiker van de apparatuur het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten;
h. als gevolg van verbeurdverklaring of inbeslagneming door of op last van enige overheid;
i. veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals nader gedefinieerd in de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd alsmede als gevolg van terrorisme;
j. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe ontstaan, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, overstromingen of andere natuurrampen;
k. aan batterijen, accu’s, antennes, insteekkaarten, afstandsbedieningen, opladers, joysticks, programmatuur, tassen, draagriemen en andere aan- en toebehoren welke door de aard van het gebruik normaal aan een snelle slijtage onderhevig zijn;
l. aan externe informatiedragers, zoals banden, films, platen, schijven, programmatuur en dergelijke. De kosten voor het reconstrueren van gegevens op informatiedragers blijven eveneens van de overeenkomst uitgesloten;
m. door reparaties en/of veranderingen uitgevoerd door een niet door Actua erkend (reparatie)bedrijf;
n. bestaande uit krassen, schrammen of deuken die de normale gebruiksmogelijkheden van de apparatuur niet beïnvloeden;
o. als gevolg van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid om schade te voorkomen, waaronder in ieder geval wordt verstaan onverklaarbaar verlies of vermissing en het achterlaten van apparatuur in een vervoermiddel. Diefstal uit woningen of andere gebouwen is uitsluitend gedekt na braak aan de woning of het gebouw. Indien sprake is van kamer(ver)huur of indien de woning of het gebouw meerdere huurders of gebruikers heeft, dienen sporen van braak aanwezig te zijn aan de ruimte die door de
verzekeringnemer wordt gebruikt;
p. als gevolg van diefstal uit scholen, clubgebouwen, sportcomplexen e.d.;
q. welke ontstaat tijdens het anders dan als handbagage vervoeren van de apparatuur tijdens het reizen met een openbaar vervoermiddel, zoals vliegtuig, trein, etc.;
r. als gevolg van diefstal uit resp. brand in bedrijfsgebouwen.

ARTIKEL 4. GELDIGHEIDSGEBIED
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

ARTIKEL 5. ABANDONNEMENT
Verzekeringnemer zal in geval van schade geen afstand kunnen doen van de apparatuur ten behoeve van verzekeraars.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERINGNEMER
Verzekeringnemer is op straffe van verlies van alle uit deze verzekering voortvloeiende rechten verplicht om:
a. In geval van (dreigende) schade aan de apparatuur alle normale maatregelen te nemen ter beperking van de schade;
b. zich te onthouden van alles dat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden;
c. Actua d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een gebeurtenis, waaruit voor verzekeraars een schadevergoedingsplicht zou kunnen ontstaan;
d. desgewenst het originele garantiebewijs, alsmede de originele aankoopnota van de apparatuur aan Actua over te leggen;
e. beschadigde of te vervangen onderdelen van de apparatuur beschikbaar te houden voor Actua tot na een eventuele verlangde inspectie;
f. de apparatuur na een ontstane en gedekte schade ter reparatie aan te bieden bij een daartoe door Actua aangewezen bedrijf;
g. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking/informatie aan Actua te verlenen/verstrekken voor de behandeling van de schade;
h. bij verklaarbaar verlies, diefstal, afdreiging e.d. Actua hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en - uiterlijk binnen 48 uur - aangifte te doen bij de politie ter plaatse. Het originele exemplaar van de aangifte dient aan Actua te worden overgelegd.

ARTIKEL 7. SCHADEREGELING EN SCHADEVERGOEDING
Schadevergoeding vindt uitsluitend in natura plaats via Actua of een door haar aan te wijzen andere partij, tenzij door Actua anders wordt beslist, met uitzondering van de eventueel meeverzekerde kosten waarvan schadeloosstelling uitsluitend kan geschieden in geld. In geval van beschadiging is de schadevergoeding gelijk aan de reparatiekosten, tenzij deze meer bedragen dan de waarde van de beschadigde apparatuur. In dit laatste geval en indien apparatuur teniet of verloren gaat, vindt schadevergoeding plaats door levering van nieuwe apparatuur van hetzelfde merk en type of - indien deze niet meer leverbaar is - gelijkwaardige apparatuur binnen het leveringsprogramma van DLF. Onder gelijkwaardige apparatuur wordt verstaan: apparatuur van dezelfde aard en soort en met dezelfde eigenschappen als van het verloren gegane verzekerde object. Als waarde van de apparatuur geldt de nieuwwaarde op het moment van schade van de in het verzekeringscertificaat vermelde apparatuur met als maximum de in het certificaat
vermelde aanschafprijs.

Hierop vindt de navolgende afschrijving plaats:
Gedurende het eerste jaar : géén afschrijving
Gedurende het tweede jaar : 10%
Gedurende het derde jaar : 25%

Een uitzondering op deze regeling vormt normaliter reparabele schade, welke niet te herstellen is, omdat DLF geen of onvoldoende onderdelen op voorraad heeft gehouden. Schade in dit kader vergoeden assuradeuren in geld tot maximaal het bedrag, dat reparatie zou hebben gekost indien bedoelde onderdelen wel op voorraad zouden zijn geweest. Voor rekening van verzekeringnemer komt het eventueel van toepassing zijnde eigen risico, de BTW indien verzekeringnemer de BTW kan verrekenen en de eventuele meerprijs.
Verrekening van het eventuele eigen risico, de BTW en de meerprijs vindt in beginsel plaats door betaling van verzekeringnemer aan DLF. Voor schade als gevolg van alle in artikel 2 genoemde risico’s geldt een eigen risico van € 50,- voor computerapparatuur. Verzekeringnemer heeft het recht door middel van bijbetaling te kiezen voor duurdere apparatuur.

ARTIKEL 8. BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
De verzekering vangt aan bij de daadwerkelijke overdracht van de apparatuur per de aanschafdatum als vermeld in het verzekeringscertificaat voor de in het verzekeringscertificaat aangegeven duur. De verzekering eindigt per de einddatum te 12.00 ‘s middags en voorts tussentijds:
a. indien de apparatuur totaal verloren gaat of zodanig wordt beschadigd dat herstel economisch niet meer verantwoord is met inachtname van de waardebepaling volgens artikel 7;
b. bij eigendomsoverdracht van de apparatuur;
c. indien de verzekeringnemer zijn vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland of het grensgebied van Nederland met België of Duitsland verliest.

ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN
Indien de verzekering met periodieke betaling van de premie is gesloten, hebben verzekeraars het recht voor verzekeringen van de soort waartoe deze verzekering behoort de premie en/of voorwaarden te herzien voor de nog resterende termijn. Verzekeringnemer wordt van de tussentijdse wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving Actua heeft bericht met de herziening niet akkoord te gaan. In dat geval eindigt de verzekering op de
datum waarop de herziening in zou gaan.

ARTIKEL 10. PREMIEBETALING EN RESTITUTIE
De premiebetaling geschiedt, hetzij voor de gehele duur van de verzekering in een bedrag, hetzij periodiek, en op de door Actua te bepalen wijze. In geval van periodieke betalingen vormen alle periodieke premies tezamen de premie die door verzekeringnemer verschuldigd is. De premie, kosten en assurantiebelasting zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, bij gebreke waarvan de verplichtingen van de verzekeraar komen te vervallen met ingang van de eerste dag van de termijn waarop de betaling betrekking heeft, dit onverminderd de betalingsplicht van de verzekeringnemer en zonder dat ingebrekestelling nodig is. De dekking vangt
weer aan op de dag dat het verschuldigde is ontvangen en geaccepteerd. Onder het verschuldigde wordt in dit verband ook verstaan de eventuele rente en zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. Blijft de verzekeringnemer in gebreke dan hebben verzekeraars het recht de verzekering te beëindigen wegens wanbetaling. Verzekeraars zijn nimmer tot premierestitutie gehouden.

ARTIKEL 11. MEDEDELINGEN
Alle mededelingen gedaan door verzekeraars aan verzekeringnemer, dan wel van verzekeringnemer aan verzekeraars, dienen te worden gedaan respectievelijk worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied, indien deze schriftelijk zijn gedaan aan of door Actua, Postbus 849, 3000 AV Rotterdam.

ARTIKEL 12. VERVALTERMIJN
Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt indien binnen 1 jaar na de schriftelijk meegedeelde definitieve beslissing van verzekeraars tegen hen geen rechtsvordering is ingesteld.

ARTIKEL 13. ADRES VAN VERZEKERINGNEMER
Alle mededelingen respectievelijk kennisgevingen aan verzekeringnemer worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan, indien deze schriftelijk hebben plaatsgevonden aan het op het verzekeringscertificaat vermelde adres, tenzij verzekeringnemer kan aantonen Actua van een adreswijziging in kennis te hebben gesteld.

ARTIKEL 14. GESCHILLEN
Geschillen en/of klachten welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Actua;
- de directie van Actua Assuradeuren B.V.;
- KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag;
- de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van de verzekeringnemer.

Partijen kunnen voorts overeenkomen een geschil te beslechten door arbitrage of op andere wijze. De in dat geval te maken kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15. PERSOONSREGISTRATIE
De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de door Assuradeuren ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij gevoerde cliëntenregistratie. De gegevens worden gebruikt voor het eigen bedrijf. De gegevens worden o.a. gebruikt voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, voor statistische analyses, voor relatiebeheer, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is een privacyreglement van
toepassing alsmede de gedragscode "Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen". De volledige tekst van deze gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. De betreffende gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het eigen bedrijf